Jakt høsten 2023

Det åpnes for salg av jaktkort for rypejakt i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag sitt område i søndre del av Kattfjord på Kvaløya. Det selges også jaktkort for rovvilt. Se mer informasjon på våre salgssider på inatur.no: https://www.inatur.no/jakt/5d08fc599518800003321da5/smaviltjakt-i-sjotun-og-sandneshamn-2023-kvaloya

Elgjakta starter 25. september, og gjennomføres av det lokale jaktlaget.

Spørsmål om jakta kan rettes til Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA på e-post: post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Styret

Årsmøtet 2023 avholdes 25. februar

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes 25. februar. Årsmøtet avholdes på Bygdheimen på Sjøtun. Forhåndsvarsel om årsmøte er sendt ut til andelshaverne i dag 19.01.2023. Innkalling og saksliste, med øvrige årsmøtepapirer vil i henhold til vedtektene bli sendt ut senest 11. februar.

På vegne av styret

Kim-Runar Dalberg Olsen

styrets leder

Jakt høsten 2022

Det åpnes for salg av jaktkort for rypejakt i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag sitt område i søndre del av Kattfjord på Kvaløya. Se mer informasjon på våre salgssider på inatur.no: https://www.inatur.no/jakt/5d08fc599518800003321da5/smaviltjakt-i-sjotun-og-sandneshamn-2022

Elgjakta starter 25. september, og gjennomføres av det lokale jaktlaget.

Spørsmål om jakta kan rettes til Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA på e-post: post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Klage til Tromsø Kommune

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag SA har sendt Tromsø Kommune klage. Denne klagen går på kommunens saksbehandling i saker som omhandler forvaltning av elgbestanden i kommunen.

Utmarkslaget har påpekt flere feil i saksbehandlingen, som følge av brudd på hjorteviltforskriften, kommuneloven og forvaltningsloven, for å nevne noe.

Blant annet peker utmarkslaget på manglende kommunale mål for elgebestand, manglende åpenhet om Viltnemnda sin behandling av saker og brudd på god forvaltningsskikk.

På denne siden ligger vårt første brev av 19.03.2021, Tromsø kommune sitt svarbrev av 06.04.2021, og vår videre klage fra 14.04.2021

Revejakta starter 15. juli!

Jakta på rødrev starter 15. juli, og varer helt til 15. april.

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA ønsker høyere uttak av rovvilt for å styrke bestand av rype og skogfugl.

Utmarkslaget trekker et gavekort på Andresen Vaabenforretning i Tromsø til verdi pålydende kroner 600,-, blant de jegerne som feller rødrev, røyskatt, villmink, skjære, kråke eller ravn i vårt område. Jegeren må ha kjøpt jaktkort på våre sider på inatur.no, og ha registrert felt vilt i vårt område for å være med i trekningen. Se våre salgssider på inatur.no (trykk på lenken).

Om annen jakt:

Elgjakta starter 25. september.

Annen småviltjakt: Utmarkslaget beslutter senest 1. september om det blir åpnet for annen småviltjakt, herunder rypejakt.

Jakt på småvilt i søndre del av Kattfjord

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag selger jaktkort for småvilt på våre salgssider på inatur.no. Se denne lenken: https://www.inatur.no/jakt/5e1770dcacbd6a00034a04d3/smaviltjakt-pa-sjotun-og-i-sandneshamn

Det er åpnet for jakt på smårovvilt, slik som rødrev, røyskatt, mink, skjære, kråke og ravn. Jegere som kjøper jaktkort og registrerer felt vilt, er med i trekningen av et gavekort fra Andresen Vaabenforretning i Tromsø, til en verdi av kroner 600,-.

Vi håper at uttak av nevnte rovvilt vil bidra til bedre levekår for rype og andre bakkehekkende fugl, samt andre jaktbare arter.

Se salgssiden på inatur.no for mer informasjon.

Årsmøte for 2019

Styret i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har besluttet å avholde årsmøte lørdag 15. februar 2020, klokken 15.00.

Årsmøte blir avholdt på Sjøtun, i skilagets møtelokaler i skigarasjen.

Innkalling med saksliste og årsberetning sendes ut til utmarkslagets andelshavere senest 1. februar.